Kronoby Pensionärer

FÖRENINGEN GRUNDAS

DEN 17 SEPTEMBER 1984 SAMLADES ETT TRETTIOTAL PERSONER PÅ TORGARE PRÄSTGÅRD. Detta möte beslöt att en pensionärsförening skulle bildas och som namn för föreningen antogs "Kronoby Pensionärer". Vid mötet närvar verksamhetsledaren Else-Maj Johnsson och Österbottniska distriktets ordf Einar Storgård

 

                        17.09.1984 Mötet på Torgare då föreningen grundades

                        Fr.v.: Edvard Sundqvist, Einar Storgård och Else-Maj Johnson.

Av de som var nävarande vid mötet har framkommit att stämningen inte var den allra bästa. Man ansåg från Pensionärshemsföreningens sida att en kommitté skulle tillsättas för att utröna behovet av att bilda en separat pensionärsförening. Denna tanke omfattades inte av de som var för bildandet av en ny förening. Av Birgitta Östdahls mötesreferat i ÖB framgår det att distriktets verksamhetsledare Else-Maj Johnsson understödde bildandet av en skild förening. “Jag har nästan påstått att pensionärshemmen varit en black om foten för pensionärsföreningarna. Det hör till pensionärsföreningarna att tillgodose pensionärernas kulturella, andliga och fysiologiska behov. Pensionärshemmen hör till de äldres grundbehov", sade Johnsson. Hon framhöll också att pensionärshernsföreningarna har en betydligt lägre aktivitet beträffande den övriga verksamheten. Pensionärshemsföreningens ordförande Henrik Åminne ställde frågan om de närvarande ville gå in för att genast bilda en förening. Frågan besvarades med ett enhälligt ja. Därmed var saken klar och Kronoby Pensionärer r.f bildades.

Till medlemmar i interimsstyrelsen valdes Gösta Fröjdö, Edvard Sundqvist, Thor-Rolf Backman, Ernst Andtbacka, Lisbet Sabel, Gunhild Storbjörk och Gretel Grundvall.

Den 26 September hölls det första styrelsemötet hos Gunhild Storbjörk.

Interimstyrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Gösta Fröjdö, viceordförande Edvart Sundqvist, sekreterare Lisbet Sabel, vicesekreterare Gretel Grundvall, kassör Ernst Andtbacka, ledamöter: Thot-Rolf Backman och Gunhikd Storbjörk.