Kronoby Pensionärer

STADGAR FÖR KRONOBY PENSIONÄRER R.F.


§1      Namn och hemort

Föreningens namn är Kronoby Pensionärer r.f. och dess hemort är Kronoby kommun.


§2      Föreningens ändamål

Föreningens uppgift är att verksamt arbeta för sina medlemmare trivsel och tillvarata och främja deras almänna och gemensamma intressen.


§3      Föreningens verksamhetsformer.

Sin uppgift förverkligar föreningen genom att:

 1.    Bedriva informationsverksamhet bland sina medlemmar beträffande pensioner, skattelindringar, samt förmåner som beviljas pensionärer av stat, kommun, organisation eller bolag.

  2.    Ordna kurser, föredragstillfällen, filmföreställningar, exkursioner, teaterbesök  gruppresor, informationstillfällen och möteskvällar.

 3.    Verka som förbindelselänk medlemmarna emellan.


§4     Medlemmar

 Till föreningen kan anslut sig varje välfrejdad person, som uppnått pensionsålder eller åtnjuter pension. Rättsligt samfund och personer, som ej åtnjuter pension kan ansluta sig till föreningen som understödjande medlemmar.

Till hedersmedlem kan styrelsen för föreningsmöte föreslå personer, som gjort sig särskilt förtjänt i arbetet för föreningen.

Hedersmedlem erlägger ingen medlemavgift, men är i övrigt jämställd med övriga medlemmar.


§5       Språk

Föreningens språk är svenska.


§6       Styrelsen

 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljes vid  höstmötet.    Styrelsen består av ordförande och åtta (8) medlemmar. Ordföranden väljs för ett (1) år och  styrelsemedlemmar för två (2) år i sänder dock så att hälften (½) av styrelseposterna årligen är underkastade val. De som är i tur att  avgå första gången avgörs genom lottning.  Styrelsemedlemmars verksamhetsperiod är två  kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande, sekreterare, och kassör, antar övriga nödiga funktionärer samt  tillsätter erfoderliga kommitteér. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för honom, viceordföranden, då dessa finner styrelsemöte nödvändigt eller då minst två styrelsemedlemmar kräver det. 

Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden inberäknade är närvarande. 

Ärendena avgörs med enkel röstövervikt. 

Då rösterna faller lika avgör ordförandens åsikt, vid val likväl lotten.

 

§7       Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordförande och viceordföranden tillsammans eller någondera tillsammans med sekreteraren eller kassören.

 

§8         Föreningens möten.

 Föreningens beslutande organ är dess möten. Föreningen sammanträder till två ordinarie möten, vars plats och tid fastställes av styrelsen.

Höstmötet bör hållas före utgången av november om hösten, och vårmötet före utgången av mars månad. Extra möte hålles då styrelsen finner anledning därtill föreligga eller då minst en tiondedel (1/10) av medlemmarna skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende. Mötet bör hållas inom 30 dagar räknat från den tidpunkt då sådant anspråk har framförts Vid föreningens möten har varje medlem en röst,oberoende av medlemsavgiftens storlek. Understödande medlem äger yttrande men inte rösträtt.        Beslut fattas med enkel röstövervikt om inte annat bestämmes i dessa stadgar.

Faller rösterna lika avgörs val genom lotten, men i övriga ärenden blir ordförandens åsikt mötets beslut. Föreningens möten sammankallas av tyrelsen. Möteskallelse skall utfärdas senast sju (7) dagar före mötet med annons  eller notis införd i en på orten allmänt spridd svenskspråkig tidning.

 

             HÖSTMÖTET

Föreningens höstmöte behandlar följande ärenden

1   Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.

 2   Beslut om mötets laglighet och beslutförhet.

 3   Godkännande av föredragningslistan för mötet.

 4   Fastställande av verksamhetsplan och budget sam medlemmsavgiftens storlek.

 5   Val av ordförande och styrelsemedlemmar i stället för de som är i tur att avgå.

 6   Val av två revisorer och två suppleanter för dessa.

 7   Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

  Ärende, som medlem önskar uppta till behandling på föreningsmöte bör skriftligen anmälas till styrelsen i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen.

 

             VÅRMÖTET

 Föreningens vårmöte behandlar följande ärenden

  1   Val av ordförande, sekreterare, två protokolljuaterare och två rösträknare för mötet.

  2   Beslut om mötets laglighet och beslutförhet.

  3   Godkännande av föredragningslistan för mötet.

  4   Bokslut, årsberättelse och revisionsberättelse.

  5   Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

    6   Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

 

§9        Räkenskaper

  Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut samt nödiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall senast den 15 februari föreläggas revisorerna för granskning, vilka senast den I mars till styrelsen skall lämna sin berättelse.

 

§10      Nedsättning av medlemsavgift

Styrelsen kan på grund av medlemms sjukdom eller medellöshet helt eller delvist befria enskild medlem från medlemmavgiften.

 

§11      Finansiering av verksamhet

 Föreningen kan i sitt namn skaffa sig rättigheter och göra förbindelser, ävensom kära och svara. Föreningen har rätt att taga emot donationer.

 

§12      Ändring av stadgar

 Ändring av dessa stadgar kan göras medels beslut fattat av föreningsmöte.För att beslutet skall vara lagligt  erfordras 2/3 röstmajoritet av alla avgivna röster. Av enskild medlem framställt förslag om stadgeändring bör skriftligen inlämnas till styrelsen 30 dagar innan föreningsmötet och styrelsen kan på möte, som hålles två veckor före föreningsmötet, själv besluta om förslag till stadgeändring.

 

§ 13     Upplösning av förening

 Föreningen kan upplösas medelst beslut fattat av föreningsmöte.

För att beslutet skall  vara lagligt erfodrsa 2/3 röstmajoritet av alla avgivna röster.

Beslut bör underställas ett  följande möte, som hålles inom två veckor efter det föregående föreningsmötet  Detta  möte skall sammankallas på samma sätt som det ordinarie föreningsmötet. För ett giltigt  beslut erfodras på detta möte också 2/3 röstmajoritet av alla avgivna röster, Eventuell  egendom tillfaller efter upplösningen registrerad förening, stiftelse eller juridisk person, som befrämjar pensionärernas intressen och har sin hemort i Kronoby kommun.